Албанија го одобри Законот за заштита од дискриминација: ХИВ статусот и половите карактеристики сега претставуваат заштитени основи

Парламентот на Република Албанија конечно ги направи многу очекуваните измени и дополнувања на Законот за заштита од дискриминација, за кои по 10 години беа потребни неколку подобрувања и дополнувања. 

Со новите измени и дополнувања, Законот сега ќе обезбеди заштита од дискриминација заснована, меѓу другото, врз основа на карактеристиките на полот и ХИВ статусот. Законот сега обезбедува заштита врз основа на сексуална ориентација, родов идентитет и карактеристики на полот, што значи дека отсега натаму, интерсексуалните лица се заштитени со закон. 

Оваа важна законска промена доаѓа само неколку месеци откако Министерството за здравство и социјална заштита го одобри протоколот со цел да се запрат медицинските интервенции врз интерсексуалните бебиња и деца. 

Исто така, беа направени измени за категоризирање на повторена или постојана дискриминација или дискриминација мотивирана од повеќе од една причина како „сериозна форма на дискриминација“. Казната за сериозна форма на дискриминација е исто така зголемена за двојно поголема од износот даден за други видови дискриминација. Јавните власти сега ќе бидат обврзани да промовираат еднаквост и активно да спречуваат дискриминација за време на вршењето на нивните функции. 

Со новите измени, се зајакнува и улогата на комесарот за заштита од дискриминација. Според новите измени и дополнувања, сите јавни институции и приватни субјекти се должни да ја поддржат нивната работа со давање на сите побарани информации и навремено гарантирање пристап до информации. 

Што се однесува до товарот на докажување, кога подносителот на барањето презентира докази врз кои се заснова наводот за дискриминација, обвинетиот е должен да достави докази дека не направил дискриминација. 

Интерсекциската дискриминација исто така е дефинирана како форма на дискриминација заснована на повеќе основи кои меѓусебно се неразделни. 

Информацијата е преземена од ЕРА.