За нас

ЕГАЛ Скопје е невладина организација основана на 3 ноември 2003 година, а официјално започна со работа на 13 февруари 2004 година.

Мисијата на ЕГАЛ е да го подобри сексуалнато здравје и културата на живеење на ЛГБТ популацијата во РСМ.  ЕГАЛ работи  на полето на превенција од ХИВ и СПИ кај МСМ популацијата. Покрај превентивните методи од областа на ХИВ, во текот на изминатите години се спроведени 5 студии за биобихевиорално однесување на МСМ популација со различен пристап и методологија, 12 филмски фестивали „Ѕуница“ (еднаш годишно) беа организирани за зајакнување на ЛГБТ заедницата во РСМ и за подигнување на нивната култура на живеење. Направени беа истражувања за приоритетните потреби на ЛГБТ заедницата во 2005 година спроведени во соработка со СОС Холандија и 2018 година во соработка со ЕКОМ – Евроазиска коалиција за машко здравје.

Од 2017 година, ЕГАЛ работи на проект од Министерство за здравство на РСМ за превенција од ХИВ меѓу МСМ популацијата во РСМ.

ЕГАЛ е член на ММНШ (Македонска мрежа за намалување на штети), ЕРА (ЛГБТИ Асоцијација за еднакви права за Западен Балкан и Турција), НКМ (Национален координативен механизам за ХИВ превенција на РСМ), ЕКОМ (Евроазиска коалиција за машко задравје), член на Мултисекторската група на Националниот координативен механизам за управување со Глобалниот фонд за борба против ХИВ/СИДА, туберкулоза и маларија како претставник на граѓанскиот сектор, член на Извршниот комитет на НМХТ (Националната мрежа против хомофобијата и трансфобијата), член во Управниот одбор на „Коалиција Маргини“.

 ЕГАЛ работи во три сектори и тоа:
– сектор за здравје  
– сектор за кулура  
– сектор за истражување